Osiągnięcia

Andrzej Puka

Od 2003 roku członek Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony. W roku 2007 wybrany do Zarządu jako vice-przewodniczący a po zmianie statutu v-ce prezes. 

W Zarządzie Towarzystwa zrealizował następujące przedsięwzięcia:

 • Napisał nowy statut TPL
 • Współtworzył stronę internetową Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony www.tpl.lanckorona.pl
 • Zorganizował 2 edycje wymyślonego przez siebie Rajdu Konfederatów Barskich „Na tropach historii”- impreza aktywizująca społeczności lokalne w zakresie turystyki, rekreacji z elementami kształtowania świadomości historycznej i kulturowej o zasięgu ponad powiatowym (razem 650 uczestników) i współorganizował dwie kolejne oraz prowadził wszystkkie cztery.
 • Pomysłodawca akcji dot. promocji gminy na zewnątrz – między innymi zrealizował w 2007r. „Dzień Lanckoroński w Zatorze”
 • Zgłosił Lanckoronę do X edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego i razem z Małopolskim Instytutem Kultury i Gminą Lanckorona koordynował „Dni” w Lanckoronie oraz przygotowywałem wystawę „Białe Kruki” i książkę „Powietrznicy w Lanckoronie” (2008r.)
 • Wymyślił akcje dot. działania na rzecz tworzenia nowych obszarów specjalnej ochrony ptaków na terenie Gminy Lanckorona we współpracy z Polską Akademią Nauk pod nazwą „Zapraszamy ptaki do Lanckorony”- zorganizował konkurs dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów na budkę lęgową w 2007r oraz wieszanie 80 budek lęgowych dla różnych gatunków ptaków na terenie gminy. Ponadto wymyślił akcję „Budka za złotówkę” – dla mieszkańców gminy-rok 2008.Kontynuacja w roku 2009 i 2010.
 • Nawiązał współpracę z Małopolską Organizacją Turystyczną i zgłosił Zamek Lanckoroński do do projektu „Żywe Zamki” rok 2007.
 • Rozpoczął współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną – kwartalnik TPL „Kurier Lanckoroński” wprowadzono do Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
 • Współorganizował ze Stowarzyszeniem Gmin Babiogórskich Międzynarodowy Złaz Samorządowców Lanckorona 2008 ( 500 uczestników).
 • W ramach partnerstwa współorganizował lub pomagał organizować imprezy  przygotowywane przez Gminny Ośrodek Kultury lub inne organizacje pozarządowe z terenu gminy 2007-2010.
 • Promuje zaangażowanie społeczne swoich członków-prelekcje filmu nakręconego przez TPL i i rozdawnictwo wydawnictw Towarzystwa w trakcie spotkań i sympozjów w kraju.
 • Współpracuje od 2003 także z redakcją czasopisma Towarzystwa Przyjaciół Lanckorony -kwartalnik „Kurier Lanckoroński”- artykuły, wiersze.
 • Zorganizował w 2007r. ogólnokrajową akcję na blogach internetowych pod nazwą „INR nie jesteś sam”, w celu pomocy dla ludzi chorych na trombofilię.
 • Od 2008 był redaktorem strony internetowej „INR nie jesteś sam” (120 zarejestrowanych użytkowników na forum).W przyszłości projekt założenia stowarzyszenia.
 • 31.12.2008r. ukończył cykl szkoleń i doradztwa Szkoły Liderów NGO w Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych
 • Członek Rady Lokalnej Grupy Działania  „Gościniec Czterech Żywiołów”
 • Zastępca koordynatora projektu pod nazwą „Edukacja informatyczna społeczności lokalnej w gminie Lanckorona” w ramach Programu Operacyjnego KAPITAŁ LUDZKI Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działania 9.5 PO KL – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – rok 2009/2010
 • Twórca i koordynator projektu „Ochronię mój zabytek” – młodzieżowa straż dziedzictwa kulturowego Lanckorony, Kalwarii Zebrzydowskiej i Stryszowa” programu „Razem bezpieczniej”, działanie 4.6 Ochrona Dziedzictwa Narodowego-rok 2009
 • Ekspert ds.społeczności lokalnej w ramach projektu „Archiwum Lanckorońskie, finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich rok 2009/2010
 • Członek Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Cedronu.
 • Promował działalnośc społeczną w mediach:radio, TV,TV-internetowe
 • Prowadził w 2010r dwudniową imprezę charytatywną dla powodzian z Gminy Szczucin w ramach festiwalu Romantyczna Lanckorona
 • Pomagał w organizacji w szkole podstawowej w Jastrzębi konkursu „Z wami bezpieczniej” oraz festynu- rok 2009 i 2010

Ponadto, zrealizował w latach 2011-2014:

 • W latach 2010-2013 wykładowca na konferencjach i warsztatach branżowych (bezpieczeństwo chemiczne, ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywności, towary strategiczne)
 • Organizator wielu szkoleń branżowych opartych na metodzie case study
 • W roku 2013 ukończył kurs dydaktyki dorosłych i posiada certyfikat wykładowcy Centrum Edukacji Zawodowej Ministerstwa Finansów
 • Współpracuje z Instytutem Chemii Przemysłowej w Warszawie.
 • Współpracuje z czasopismem „Polski Traker”
 • Od roku 2012 pełni rolę Rzecznika Innowacji w Izbie Celnej w Krakowie
 • W roku 2013 rozpoczął udział w zespole Ministerstwa Finansów w pracach  dla Dyrekcji Generalnej Podatków i Unii Celnej  w Komisji Europejskiej – DG TAXUD
 • W dniu 6 grudnia 2013 r. zadebiutował w roli eksperta w programie Ewy Drzyzgi „Rozmowy w toku”
 • Rok 2014
 • Ukończenie szkolenia „Trening dla trenerów” Akademii Leona Koźmińskiego
 • Ukończenie „Szkolenia dla trenerów nauczania wzajemnego” projekt „Towards the Chemical Security Culture”